Ukončí nová vláda „vodárenské nevoľníctvo“ slovenských občanov?

Autor: František Bednár | 29.7.2020 o 13:10 | (upravené 29.7.2020 o 13:40) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  43x

Návrh na novelizáciu Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a novelizáciu vyhlášky č. 397/2003 Z.z.

 Spoločenstvo vlastníkov bytov Námestie sv. Egídia 102
Námestie sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
                                             

                            
Vážený pán
Predseda vlády  SR
Igor Matovič

KANCELÁRIA PREDSEDU VLÁDY
Nám. slobody 1,
81370 Bratislava
premier@vlada.gov.sk

                               Poprad 28. 7. 2020

Vec:  Návrh na  novelizáciu   Zákona č. 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a novelizáciu vyhlášky č. 397/2003  Z.z., ktorou sa ustanovuje   spôsob  merania a fakturácie tzv. zrážkovej vody

Vážený pán Predseda vlády  Slovenskej republiky,
V roku 2018 sme sa obrátili s týmto návrhom na vtedajšieho predsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý ho odstúpil Ministerstvu životného prostredia, ktoré nám zaslalo formálnu odpoveď bez konkrétneho riešenia.  Vo verejnom záujme  občanov Slovenskej republiky, ako aj  na základe žiadosti  spoločenstiev  vlastníkov bytov,  Vám preto predkladáme návrh na  novelizáciu  Zákona č. 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach   a  novelizáciu  vyhlášky    č. 397/2003  Z. z. , ktorou sa ustanovuje   spôsob  merania a fakturácie tzv. zrážkovej vody
V roku 2002 bol vládou Mikuláša Dzurindu prijatý  zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  Tento zákon bol prijatý na základe lobbingu a objednávky vodárenských spoločností, medzi ktorými bola aj nadnárodná spoločnosť Veolia – Voda Slovenská republika s.r.o., ktorá v rozpore s článkom 4. Ústavy Slovenskej republiky vstúpila ako akcionár do vodárenských spoločností v najchudobnejšom Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Na 30 rokov tak získala  distribúciu vodu a s tým súvisiaci zisk a monopolné postavenie.  Tento zákon je zjavne  v neprospech občanov Slovenskej republiky, pretože preniesol všetky náklady za značnú časť vodovodných potrubí  a vodomerných šácht, v ktorých sú umiestnené fakturačné vodomery na plecia občanov. Tí musia takto znášať aj náklady za všetky  havárie  a úniky vody na týchto potrubiach v časti vodovodného potrubia od fakturačného vodomeru až po nehnuteľnosť, ktorá je  často vzdialená niekoľko desiatok metrov od fakturačného vodomeru, čo je pre nich neraz finančne likvidačné.  Je preto spravodlivé a potrebné voči občanom a vo verejnom záujme, aby bola  kontrola únikov  a meranie spotreby SV  zabezpečené rovnako ako je to v prípade elektrickej alebo plynovej prípojky  osadením vodomeru priamo v  nehnuteľnosti spotrebiteľa.
                    I.
Jedine vládnou novelou zákona č. 442/2002 Z. z. je možné zabrániť celoplošnému a kolektívnemu finančnému poškodzovaniu občanov a ich znevýhodňovaniu, vodárenskými spoločnosťami, ktoré za súčasnej legislatívy nemajú záujem a motiváciu, zabezpečiť monitorovanie únikov  vody a korektné meranie spotreby vody v bytových a rodinných domoch. Každá strata na vodovodnom potrubí v časti od fakturačného vodomeru k nehnuteľnosti, ktorú musia zaplatiť občania, je totiž ziskom pre vodárenské spoločnosti a pokiaľ nebudú mať vodárenské spoločnosti zo zákona povinnosť zabezpečiť monitorovanie únikov strát a objektívne meranie spotreby vody  vodomerom osadeným v objekte spotrebiteľa,   súčasná nežiaduca situácia sa nezmení.
Ako potvrdzuje článok s názvom „KONTROLOVAŤ DODÁVATEĽOV SA OPLATÍ! Ako prichádzame o peniaze za dodávku teplej a studenej vody“,  publikovaný na webovej stránke
 http://necenzurovane.net/naj/poprad/pp25.html  aj s fotografiami,  havarijne stavy  sú  často odstraňované s niekoľkodňovým oneskorením, čím dochádza k ďalším škodám zanedbaním zodpovednosti zo strany vodárenskej spoločnosti. Príčinou je údajné zrušenie pohotovosti a znižovanie  stavu počtu zamestnancov kvôli  znižovaniu  prevádzkových nákladov po  vstupe zahraničného akcionára v roku 2006.


Názornou ukážkou poškodzovania spotrebiteľov súčasnou legislatívou je prípad z Podunajských Biskupíc publikovaný v TV Markiza dňa 11. 7. 2020. „Platia za uniknutú vodu“
  https://www.youtube.com/watch?v=E-YA1-82xI0  


 Po dvoch rokoch  správca žiada o d vlastníkov bytov stovky eur za vodné straty. V novostavbe kde bývajú by uniknutá voda naplnila štyri olympijské bazény a únik predstavuje 500 až 800 m3 mesačne.  

 Paradoxne   v čase digitalizácie a SMART riešení vodárenské spoločnosti odpisujú stav vodomerov manuálne, v niektorých prípadoch palicou s pripevneným zrkadlom strčeným do vodomernej šachty, pričom v súčasnosti sú cenovo dostupné tzv. inteligentné vodomery s rádiovým modulom s odpisom na diaľku, bez nutnosti vstupu do nehnuteľnosti. Vodomerné šachty sú často zaplavené vodou a ich existencia je v čase inteligentných vodomerov, ktoré zaznamenajú každý neoprávnený zásah, či už otočenie alebo prikladanie magnetov, sporná.
O inštaláciu týchto vodomerov a monitorovanie strát v dôsledku únikov vody   však vodárenské spoločnosti nemajú záujem, pretože by to  v konečnom dôsledku pre nich znamenalo zníženie zisku z dôvodu reálnej  fakturácie  spotreby vody.
Ako potvrdzujeme v prílohe č. 3 viacerými sťažnosťami občanov, ktoré končia často súdnymi spormi, novelizáciou zákona je možné predísť pomerne častým súdnym sporom, pretože podľa zákona č. 442/2002 Z. z.  musí byť vodomerná šachta, v ktorej je umiestnený fakturačný vodomer osadená max. 10 m od hlavného rozvodu max. 1m za hranicou súkromného pozemku, čo nie je možné v mnohých prípadoch dodržať.  Vodomerné šachty, ktoré boli zriadené pred rokom 2002, prešli často sporným spôsobom do vlastníctva  vlastníkov nehnuteľností, pričom sa v rozpore so zákonom č. 442/2002 Z.z.  nachádzajú  na verejných pozemkoch miest a obcí, na ktorých je verejná komunikácia. Vlastníctvo vodomernej šachty sa často upravovalo  dodatkami  k zmluvám o prevode vlastníctva bytov po niekoľkých rokoch po zákonnej lehote, čím sa  pôvodní vlastníci vodomernej šachty - mestá a obce jej prevodom na vlastníkov bytov zbavovali  zodpovednosti. Preto je  vlastníctvo  vodomernej šachty často sporné a musí ho určiť súd.
                    II.
Novelizáciou zákona by sa rovnako predišlo súdnym sporom, o ktorých by musel rozhodovať  Ústavný súd Slovenskej republiky,  tak ako v susednej  Českej republike, kde boli vydané  rozhodnutia  Ústavným súdom Českej republiky a Najvyšším súdom Českej republiky, ktoré potvrdili protiústavnosť skrytej privatizácie vody, ktorá je strategickou surovinou a jej cena sa neustále zvyšuje. Pre porovnanie, cena distribúcie 1 m3 vody  v Prešovskom samosprávnom kraji bola v roku 2002 - 0,63 eur, pričom do roka 2019 vzrástla už na 2,62 eur.
V prílohe č. 1  predkladáme   údaje o vyhodnotení strát studenej vody v dvoch bytových domoch v Poprade, ktoré sú v tisícoch eur, čo dokazuje rozsah neoprávneného zisku a bezdôvodného obohacovania sa vodárenských spoločností.  
Na sťažnosti spoločnosť PVPS, a.s. Poprad,  neodpovedala v 30 dňovej lehote, čo len potvrdzuje, že táto spoločnosť zneužíva svoje monopolné postavenie a požiadavky ľudí na zabezpečenie  monitorovania únikov a korektného  merania spotreby vody ignoruje.
                    III.
Rovnako ako vodárenské spoločnosti  zneužívajú zákon č. 442/2002 Z. z., ktorý jednostranne ukladá povinnosti len odberateľom, k zvyšovaniu zisku a bezdôvodnému obohacovaniu slúži aj vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., prijatá taktiež vládou Mikuláša Dzurindu.
Tá ustanovuje podrobnosti o meraní a fakturácii vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie  "zrážkovej vody". Spôsob  výpočtu množstva zrážkovej vody je zjavne v neprospech spotrebiteľa a zakazuje  občanom vlastné objektívnejšie meranie množstva odpadových vôd. Ustanovenie  § 6 vyhlášky je sporné, keď sa v nej uvádza, že  ak nie je množstvo zrážkových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, vychádza sa zo zrážkových úhrnov poskytnutých právnickou osobou zabezpečujúcou hydrologickú a metrologickú službu, teda Slovenským hydrometeorologickým  ústavom.  Meranie množstva odpadových vôd vlastným meradlom  vyhláška povoľuje len výrobným podnikom, cez určené meradlo.
Ako potvrdzujeme v prílohe   reklamáciou fakturácie zrážkovej vody správcu bytových domov v Levoči, vodárenská spoločnosť neprimerane a neoprávnene nakumulovala zisk každoročne sa zvyšujúcim množstvom fakturovanej zrážkovej vody, pričom  relevantné údaje o úhrne zrážok  potvrdzovali opak, teda že z roka na rok je suchšie. Metodika merania podľa plochy strechy a úhrnu zrážok za priemery za predošlé roky je zjavne chybná a v neprospech odberateľov.
Odpoveď vodárenskej spoločnosti, ako potvrdzujeme  v  prílohe č. 6, ktorou táto odmietla reklamáciu a nepripustila  vlastné meranie zrážkovej vodu na náklady spotrebiteľa, jednoznačne dokazuje zneužívanie legislatívy  zo strany vodárenskej spoločnosti a jej dominantného postavenia, zjavne v rozpore s právami na ochranu spotrebiteľa.  
Ako potvrdzujeme návrhom na vydanie platobného rozkazu v prílohe na  77 eur  podaného v rozpore s tým, že reklamácia nebola vybavená v 30 dňovej lehote,  vodárenské spoločnosti si bezohľadne a neprimerane tvrdo vynucujú platby za nekorektne meranú a fakturovanú zrážkovú vodu aj od občanov bývajúcich v rodinných domoch.  V tomto konkrétnom prípade si dokonca  na vymáhanie sumy 2 eur za upomienku  objednali súkromnú spoločnosť. Máme za to, že z pozície svojej nadvlády neakceptujú oprávnené spotrebiteľské podnety, sťažnosti a reklamácie. V nich spotrebitelia poukazujú na to, že zrážkovú vodu neodvádzajú do kanalizácie ale využívajú túto vodu na polievanie záhrady.  Týmto postupom  vodárenské spoločnosti bránia občanom, aby sa správali ekologicky a v súlade s európskymi trendmi využívali  efektívne zrážkovú vodu, čo je obzvlášť aktuálne v čase globálneho otepľovania a narastajúceho problému s nedostatkom vody.  

Na základe uvedených dôvodov je preto vo verejnom záujme   občanov Slovenskej republiky, aby sa zmenou legislatívy zabránilo  ďalšiemu poškodzovaniu občanov a ich perzekúcie zo strany vodárenských  spoločností vymáhaním neoprávnených a sporných platieb súdmi.

Veríme, že sa ako premiér novej  vlády  podaním návrhu vládneho zákona zasadíte o nápravu chýb predošlých vlád, ktoré poškodili občanov Slovenskej republiky prijatím zákona č. 422/2002 Z.z. a vyhlášky č. 397/2003 Z. z. v spojení s ďalšou legislatívou čo by  ukončilo vodárenské  nevoľníctvo spotrebiteľov a  v konečnom dôsledku znížilo energetickú chudobu na Slovensku v čase ekonomických dopadov pandémie Koronavírusu.
Vopred ďakujeme.
                                                      za SVB Námestie sv. Egídia
                                                      František Bednár predseda

Prílohy:

1.    Tabuľka strát 18-bytového domu NSE 102 a  65-bytového domu Diaľava 13 v Poprade

2.     Článok s názvom „KONTROLOVAŤ DODÁVATEĽOV SA OPLATÍ !
Ako prichádzame o peniaze za dodávku teplej a studenej vody“ publikovaný na webovej stránke
http://necenzurovane.net/naj/poprad/pp25.html, kde je uverejnené aj video k danej problematike

3.     Reklamácia fakturácie zrážkovej vody Správa a údržba SVB - Levoča

4.     Odpoveď na reklamáciu Veolia voda Poprad

5.     Návrh na vydanie platobného rozkazu PVPS a.s. Poprad

 

                                             

Na vedomie:

NR SR,

Európsky parlament-Výbor pre vnútorný trh a ochranu      spotrebiteľa,

Európske spotrebiteľské centrum v SR,

TASR, SITA  

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Odporúčanie novej pandemickej komisie neprežilo ani deň

Návrh ministra Krajčího o povinnej karanténe pre deti neprešiel vládou.

Dobré ráno

Dobré ráno: NAKA spustila akciu Šašovia, obvinila náckov

Ako je možné, že extrémistov dosiaľ polícia neriešila.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Matovič skúša vládnuť

Premiér už nepočúva len zdravotníkov.


Už ste čítali?